Täiendkoolitused

Alates novembrist 2015 kuni jaanuarini 2016 viidi läbi täiendkoolitusi 73 õpiabi- ja nõustamiskeskuste spetsialistile (SA INNOVE hariduse tugiteenuste agentuuri koosseisus olevad Rajaleidja keskuse õppenõustamisspetsialistid), et luua jätkusuutlik nõustamissüsteem, mis toimiks edasi ka pärast projekti lõppu.  Peamised teemad, mille osas keskuste spetsialistid edaspidi nõustama peaksid hakkama koole ja mille osas täiendkoolitused läbi viidi, olid järgmised: teadmised keele, sh võõrkeele omandamisest, kakskeelsusest; teadmised erinevatest kultuuridest ja kultuurierinevustest; teadmised mitmekesisuse erinevatest dimensioonidest (nt rahvus, sugu, erivajadused, kultuuriline taust) ja nende mõjust koolikeskkonnas; strateegiate ja meetodite valdamine, mis toetavad nn kultuurišokis olevaid õpilasi jpt (erineva kultuuritausta ja erineva õppekeele oskusega õpilaste õpetamise osas, vt TÜ Narva Kolledži koostatud kogumikku „Õppekeelest erineva emakeelega õpilane koolis", lk 84).

Täiendkoolitused toimusid järgmistel aegadel ja kohtades: 17.-18.11.15 Tallinn, 01.-02.12.15 Tartu, 8.-9.12.15 Rakvere, 14.-15.01.16 Pärnu, 27-28.01.15 Tallinn.