Uusimmigrant-lastele ja roma lastele suunatud õppenõustamise kvaliteedi parandamine

Taust

Alates 2003.aastast on Eesti võtnud meetmeid toetamaks uusimmigrant-laste ja Roma päritolu laste lõimumist, sh. korraldades õpetajakoolitust ja publitseerides õppematerjale. Siiski on jätkuvaks väljakutseks koolide nõustamine – koolid ei ole piisavalt informeeritud, personal ei oma piisavaid oskusi õpilaste kaasamiseks ühisesse õppesse klassis, suutlikkus kaasata perekonnaliikmeid laste õppe toetamisse on nõrk. Lahendamaks seda probleemi, oli projekti raames kavandatud luua jätkusuutlik nõustamissüsteem üle kogu Eesti, korraldades selleks supervisiooniseminare õpetajatele, tugevdades olemasolevaid õppenõustamiskeskuseid ning tugevdades infolevi ja üleriiklikku võrgustikutööd.

Eesmärgid

Üldeesmärk: tagada võrdsed võimalused Eesti haridussüsteemis uusimmigrant-lastele ja roma lastele
Otsene eesmärk: parandada uusimmigrant-lapsi ja roma lapsi õpetavatele pedagoogidele suunatud õppenõustamisteenuseid ning tõsta tugispetsialistide pädevust valdkonnas selleks, et oleks tagatud õppenõustamisteenuste kvaliteet ning kättesaadavus kohalikul tasandil
Projekti tulemusena suurenes koolide kindlus töös uusimmigrantlastega ja Roma päritolu lastega.

Saavutatud tulemused

1. Paranenud koolide võimekus tööks uusimmigrant-õpilastega ja roma päritolu õpilastega, sh:

  • 47 koolijuhti ja 131 õpetajat osales supervisiooni seminaridel
  • 131 õpetajat täiendas oma oskusi olemasolevate juhendmaterjalide kasutamiseks õppetöös
  • 50 nõustamiskeskuste spetsialisti osales aktiivselt supervisiooni päevadel
  • 20 seotud organisatsioonide (MTÜd jt) spetsialisti osales aktiivselt supervisiooni päevadel

2. Paranenud informeeritus ja oskused õpiabi- ja nõustamiskeskuste spetsialistide seas, sh:

  • 73 õpiabi- ja nõustamiskeskuste spetsialisti osales täiendkoolitusel (kultuuridevahelise õppe aspektis, kasutades mitte-formaalse õppe praktikat)
  • 73 nõustajat osales tunnivaatluses koolides

3. Paranenud infovahetus koolide vahel ja koolide-nõustamiskeskuste vahel, sh:

  • uuenenud keskkond "Muu kodukeelega laps" ja seda tutvustav veebireklaami kampaania
  • koostatud ja levitatud infovoldik
  • 2 üleriigilise võrgustiku üritust haridustöötajatele ja nõustamisspetsialistidele roma laste ja uusimmigrant-laste hariduse teemal

Täpsemalt vt iga tegevuse alamenüüst käesoleval lehel.

Tegevused

Projekti raames viidi läbi järgmised 4 tegevust:
Tegevus 1 Supervisiooni seminaride läbiviimine
Tegevus 2 Täiendkoolituse ja tunnivaatluste läbiviimine
Tegevus 3 Infovahetuse tõhustamine
Tegevus 4 Projektijuhtimine

Partnerid

MTÜ ProDia (http://prodia.ee/) – juhtpartner
SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus (www.ami.ee) – Partner 2
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (www.meis.ee) – Partner 3

Rahastajad

Projekt „Uusimmigrant-lastele ja roma lastele suunatud õppenõustamise kvaliteedi parandamine" on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP, www.eeagrants.org) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored" avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis". Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook'ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored
EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga. EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016. Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

 

Kontaktisik:
Tanel Mätlik, projektijuht
MTÜ ProDia
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., +372 5102705