Projektid

Ennetustöö arendamine tervishoius

EAK 400px element vasakul kiri paremal arengukoostoo

 

Projekt "Ennetustöö arendamine tervishoius"

Projekti üldeesmärk:

 • parandada Moldova elanike tervisekäitumist ja õigeaegset ravi.

Projekti otsene eesmärk:

 • töötada välja, testida ja rakendada uusi lähenemisi tervisehoiu ennetustöös oluliste haiguste osas Moldova elanikkonna seas, sh kasutades kaasaegseid e-lahendusi.

Tegevused:

1. Eesti ekspertide visiit Moldovasse;

2. Moldova tervishoiu ennetuspoliitika kujundajate ja spetsialistide visiit Eestisse;

3. Vajadusanalüüsi, soovituste ja hindamismetodoloogia väljatöötamine Moldovas;

4. Tervishoiu ennetuse e-lahenduse arendamine ja piloteerimine;

5.Koolitusseminaride korraldamine perearstidele, personalijuhtidele, kodanikuühendustele jt sihtgruppidele;

6. Ümarlaua korraldamine ennetustöö teemal;

7. Piloteeritud tervishoiu ennetustegevuste tulemuslikkuse hindamine;

8. Seminar Moldovas projekti tulemuste tutvustamiseks.

Läbiviimise periood:

september 2017 - august 2018

Partnerid:

Projekti viivad ellu EEsti juhtpartner MTÜ ProDia ja Moldova-poolne partner MTÜ Center for Information and Communication in Health

Rahastaja:

Projekt on rahastatud Eesti Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

 

Projekti peamised tulemused:

Aruanne „Terviseedenduse e-lahendused: Eesti ja Moldova võrdlev ülevaade“, sh

Moldova uus loodud terviseedenduse veebiportaal Pro Sanatate

Varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste parandamine

Projekt nr EPF2013-6
„Varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste parandamine"

Lühikokkuvõte

Üldeesmärk - hästitoimiva, kiire ja kvaliteetse varjupaigamenetluse rakendamine
Otsene eesmärk - varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste parandamine, sh:
• audiojuhise loomine Vao Majutuskeskuses viibivatele VPT-le ja RKS-le;
• ühistegevuste pakkumine vastuvõtukeskuses ja väljaspool.

Projekti sihtrühmad:
• Vao Majutuskeskuses viibivad varjupaigataotlejad (VPT) ja rahvusvahelise kaitse saajad (RKS) – keskmiselt 12-15 isikut kuus, kokku kogu projekti kestel kuni 75 isikut
• Väike-Maarja valla elanikud – kuni 75 isikut (kokku ca 4800 elanikust)

Tegevused:
1. Ühisürituste korraldamine VPT-le ja RKS-le ning Väike-Maarja valla elanikele.
2. Audiojuhise publitseerimine Vao Majutuskeskuses viibivatele VPT-le ja RKS-le.
3. Projekti juhtimine ja aruandlus.

Oodatavad tulemused:
1. Ühisüritused ette valmistatud ja läbi viidud kokku kuni 150-le VPT-le ja RKS-le ning kohalikule elanikule Väike-Maarja vallas.
2. Audiomaterjal juhistega Vao Vastuvõtukeskuses sisseelamiseks koostatud ja välja antud mälupulgal, kokku 50eksemplari 8 keeles: inglise, vene, prantsuse, itaalia, hispaania, dari, araabia, pushtu. Keelte lõplik loetelu lepitakse kokku rahastajaga.
3. Projekti õigeaegselt ja efektiivselt juhitud ning aruandlus korrektselt koostatud.

Periood:
02.01.2014 - 31.05.2015, kokku 17 kuud.

 

Uusimmigrant-lastele ja roma lastele suunatud õppenõustamise kvaliteedi parandamine

Taust

Alates 2003.aastast on Eesti võtnud meetmeid toetamaks uusimmigrant-laste ja Roma päritolu laste lõimumist, sh. korraldades õpetajakoolitust ja publitseerides õppematerjale. Siiski on jätkuvaks väljakutseks koolide nõustamine – koolid ei ole piisavalt informeeritud, personal ei oma piisavaid oskusi õpilaste kaasamiseks ühisesse õppesse klassis, suutlikkus kaasata perekonnaliikmeid laste õppe toetamisse on nõrk. Lahendamaks seda probleemi, oli projekti raames kavandatud luua jätkusuutlik nõustamissüsteem üle kogu Eesti, korraldades selleks supervisiooniseminare õpetajatele, tugevdades olemasolevaid õppenõustamiskeskuseid ning tugevdades infolevi ja üleriiklikku võrgustikutööd.

Eesmärgid

Üldeesmärk: tagada võrdsed võimalused Eesti haridussüsteemis uusimmigrant-lastele ja roma lastele
Otsene eesmärk: parandada uusimmigrant-lapsi ja roma lapsi õpetavatele pedagoogidele suunatud õppenõustamisteenuseid ning tõsta tugispetsialistide pädevust valdkonnas selleks, et oleks tagatud õppenõustamisteenuste kvaliteet ning kättesaadavus kohalikul tasandil
Projekti tulemusena suurenes koolide kindlus töös uusimmigrantlastega ja Roma päritolu lastega.

Saavutatud tulemused

1. Paranenud koolide võimekus tööks uusimmigrant-õpilastega ja roma päritolu õpilastega, sh:

 • 47 koolijuhti ja 131 õpetajat osales supervisiooni seminaridel
 • 131 õpetajat täiendas oma oskusi olemasolevate juhendmaterjalide kasutamiseks õppetöös
 • 50 nõustamiskeskuste spetsialisti osales aktiivselt supervisiooni päevadel
 • 20 seotud organisatsioonide (MTÜd jt) spetsialisti osales aktiivselt supervisiooni päevadel

2. Paranenud informeeritus ja oskused õpiabi- ja nõustamiskeskuste spetsialistide seas, sh:

 • 73 õpiabi- ja nõustamiskeskuste spetsialisti osales täiendkoolitusel (kultuuridevahelise õppe aspektis, kasutades mitte-formaalse õppe praktikat)
 • 73 nõustajat osales tunnivaatluses koolides

3. Paranenud infovahetus koolide vahel ja koolide-nõustamiskeskuste vahel, sh:

 • uuenenud keskkond "Muu kodukeelega laps" ja seda tutvustav veebireklaami kampaania
 • koostatud ja levitatud infovoldik
 • 2 üleriigilise võrgustiku üritust haridustöötajatele ja nõustamisspetsialistidele roma laste ja uusimmigrant-laste hariduse teemal

Täpsemalt vt iga tegevuse alamenüüst käesoleval lehel.

Tegevused

Projekti raames viidi läbi järgmised 4 tegevust:
Tegevus 1 Supervisiooni seminaride läbiviimine
Tegevus 2 Täiendkoolituse ja tunnivaatluste läbiviimine
Tegevus 3 Infovahetuse tõhustamine
Tegevus 4 Projektijuhtimine

Partnerid

MTÜ ProDia (http://prodia.ee/) – juhtpartner
SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus (www.ami.ee) – Partner 2
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (www.meis.ee) – Partner 3

Rahastajad

Projekt „Uusimmigrant-lastele ja roma lastele suunatud õppenõustamise kvaliteedi parandamine" on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP, www.eeagrants.org) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored" avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis". Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook'ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored
EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga. EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016. Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

 

Kontaktisik:
Tanel Mätlik, projektijuht
MTÜ ProDia
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., +372 5102705